چقدر...

چقدردلم برای حرف زدن تنگ شده،برای حرف زدن با رنگ آبی تیره خودکار و کاغذ سفید خط دار.

چقدردلم برای روزهای آفتابی تنگ شده،برای خورشید فروزان و آبی آسمان.

چقدر دلم برای خواندن تنگ شده، کتاب های سنگین و سرنوشت های غمگین.

چقدردلم برای رویا تنگ شده، آرزوهای بی پروا وچشمانی پر آوا.

چقدر دلم برای امید تنگ شده، هدف هایی ژرف و راه هایی سخت.

چقدر دلم برای شنیدن تنگ شده، آوازهایی اندوهگین وفریادهایی فولادین.

چقدردلم برای دیدن تنگ شده، چشم هایی منتظر و منظره هایی منزجر.

چقدر دلم برای دستانت تنگ شده، مشت هایی گره کرده و قلب هایی گذشت کرده.

چقدر دلم برای زندگی تنگ شده،قدم هایی استوار وافکاری آشکار.

چقدردلم برای تو تنگ شده،دوستانی پر نشاط و بهترین لحظات.

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهتاب

اين اميدی که تو خط ششم گفتی کيه؟ هان؟ کتابو که داری می خونی(دزیره) نگفتی اين اميد کی ه؟

پريا

آخی منم خيلی دلم واسه اينايی که گفتی تنگ شده گلم چقدر اين وب لاگت پيچيدگی داره ها بايد کد تصويری وارد کرد