< مطمئن باش... - حرفهای جامونده


حرفهای جامونده

...
مطمئن باش...

تا وقتی که میدونی هستی مطمئن باش نابود نمی شی.تا وقتی که نابود نشدی مطمئن باش می تونی.تاوقتی که احساس میکنی میتونی مطمئن باش ناامید نمیشی. تا وقتی که امیدواری مطمئن باش خاموش نمیشی. تا وقتی که روشنی مطمئن باش فراموش نمی شی.تا وقتی که فراموش نشدی مطمئن باش زنده ای .تا وقتی که زنده ای مطمئن باش مغروری.تا وقتی که مغروری مطمئن باش انسانی.تاوقتی که انسانی مطمئن باش فرشته نمیشی. تاوقتی که فرشته نشدی مطمئن باش اشتباه میکنی.تاوقتی که اشتباه میکنی مطمئن باش میتونی توبه هم بکنی.تا وقتی که میتونی توبه کنی مطمئن باش خدا هم وجود داره.تا وقتی که خدا وجود داره مطمئن باش میتونی آدم بشی. تاوقتی که آدم بشی مطمئن باش عمرت تموم میشه.تا وقتی که عمرت تموم نشده مطمئن باش زندگی میکنی.تا وقتی که زندگی میکنی مطمئن باش میدونی هستی.

پی نوشت:فکر نمیکنم بد باشه اگه نظر بدین

+نوشته شده در ۱۳۸٥/۸/٢٤ساعت٦:٠۸ ‎ب.ظتوسط bahareh m.s.h | حرف ها ()